@sugiyanta: @umenumen atau ama agnes monica ada jg loh digaplok se RT