The Python wraps itself around the Klipsringer! #python #wildlife #snake #clifftop