Na Dharma Nishthosmi Na Cha Atmavedi
Na BhaktimansTvat Charanaravinde |
Akinchanonanyagati Sharanyam
Tvat Padamoolam Sharanam Prapadye ||

http://www.youtube.com/watch?v=u-CKIhUlX5E