Frysk bierke drinken mei n Grinslander. Wie verraadt hier zijn provincie? #tsjoch