E restart se prepara. Coverama com @ArNeto19 @Yurishizawaa @yurimark @SaviiioDantas @menandrohora