Still at it. #TEDxRU @dogra05, @pavvysingh @jiggyjay