خب ! به حول و قوه الهی فیسبوکمان را دی.اکتیویت کردیم