สร้างตารางหัวใจ และค้นหาความรักด้วยภาษา #SQL #Database