I will destroy you Kakarot, to every last bit. #SaiyanSaga #Vegeta #GvsV