Seared toro with topped with daikon, micro cilantro, wasabi vinaigrette @katarobata. Melts in your mouth