#eyes #frizzymane #hipsterglasses #boredom #worthysnapshot