Saein ka Palak Pakora bhi Saein .... #pakoragang #iftar #ramadan #karachi