[ #Pic ] Lay e Kris no SMTown Seoul 18/08/12 CR: beibei