This makes perfect sense to me. #pancakes #yummy #seemslegit