LIVE : Suasana sebelum Workshop LKU HTI DPD2 DKI 1 Jakarta dengan Tema "Demokrasi atau Khilafah di Kantor DPP HTI, @hizbuttahrirID #IDC