LIVE : Suasana sblm Workshop LKU HTI DPD2 DKI 1 Jkt, Tema "Demokrasi atau Khilafah" @hizbuttahrirID #IDC