New #rasta #tiedye shirt, size women's medium, v-neck $15 #hippie