These guys are INSANE. #EmpireOfTheSun #Spotify #Entourage #mondays