I am vengeance. I am the night. I... am... CATMAN: http://j.mp/178WJCV via Redditor ZethM