What Does @wxsusie Say? #dfwwx #txwx CC: @FTWMet @phillipmojo @Brad_Britten @JoshRob11  @cavywx #mizzou